Privatumo politika

Privatumo politika

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenų valdytoja yra Viktorija Karalienė, pagal LR įstatymus, pagal individualios veiklos pažymą Nr. 1176007 dirbantis fizinis asmuo, kurio asmens kodas 49105211665, veiklos reg. adresas Užupio 16-27, Vilnius, 01203, Lietuva. PVM kodas : LT100016086613. VMVT kodas: 410002810

1.2. Klientas arba Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Asmens duomenų valdytojo klientas (įskaitant svetainės lankytojus), kurio asmens duomenis renka Asmens duomenų valdytojas.

1.3. Elektroninė parduotuvė – asmens duomenų valdytojo elektroninė parduotuvė adresu sacredlotus.eu

1.4. Paslaugos – visos Asmens duomenų valdytojo teikiamos paslaugos.

1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojant tokius duomenis kaip asmens kodas, vienas ar keli fiziniai, fiziologiniai, psichologiniai, ekonominiai, kultūriniai ar socialiniai požymiai, būdingi žmogus pasirašo

1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas, atliekamas su asmens duomenimis: rinkimas, įrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, sujungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, publikavimas, naudojimas, loginės ir/ar aritmetinės operacijos, paieška, platinimas, sunaikinimas ar kitoks veiksmas ar veiksmų visuma.

1.7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis Asmens duomenų valdytojui paslaugas, susijusias su Asmens duomenų valdytojo vykdoma veikla, arba parduodantis Asmens duomenų valdytojui prekes, arba vykdantis bendrus projektus su Asmens duomenų valdytoju, įskaitant, bet ne apsiriboja rinkodaros kampanijomis, bendromis pardavimo kampanijomis, lojalumo programomis ir kt., žiniasklaidoje, interneto puslapiuose, elektroninėje parduotuvėje, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose ir kt.

1.8. Slapukas yra nedidelė tekstinės informacijos dalis, kuri automatiškai sukuriama naršant svetainėje ir išsaugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, kuria siekiama paštu, telefonu ar kitomis tiesioginėmis priemonėmis pasiūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės apie siūlomas prekes ar paslaugas.

1.10. Privatumo politika – tai šis dokumentas, nustatantis Asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

1.11. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenys, kurie susideda iš vieno elektroninio pašto adreso ir Slaptažodžio.

1.12. Slaptažodis – tai unikali Kliento sukurta skaičių, raidžių arba skaičių ir raidžių ar kitų simbolių kombinacija, kurią naudojant galima prisijungti prie Internetinės parduotuvės.

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Klientas suteikia teisę Asmens duomenų valdytojui atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.

2.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.

2.3. Asmens duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko vadovaudamasis šiais principais:

2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.3..2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

2.3..3. Asmens duomenys galioja ir tik tiek, kiek būtina jų rinkimui ir tolesniam tvarkymui;

2.3..4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

2.3..5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai būtina tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo renkami ir tvarkomi.

2.3..6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;

2.3..7. Kliento asmens duomenys ir asmeninė informacija nebus naudojami neteisėtais tikslais.

2.4. Laikoma, kad Klientas susipažino su galiojančios versijos Privatumo politika ir pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos ar Privatumo politikos dalimi, tokiu atveju Klientas neturi pateikti užsakymo ar pirkti prekės Internetinėje parduotuvėje.

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti Internetinėje parduotuvėje ir atsispausdinti bet kuriuo metu. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Asmens duomenų valdytojo nuožiūra. Nauja Privatumo politikos versija skelbiama Elektroninėje parduotuvėje.

2.6. Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje neprisiregistravęs arba užsiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje per savo Paskyrą.

2.7. Pirminės registracijos į Elektroninę parduotuvę metu per Paskyrą Klientas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą ir sugalvoti saugų Slaptažodį, taip pat pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei. Už jų teisingumą atsako klientas.

2.8. Klientas, naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje, visada privalo Elektroninei parduotuvei pateikti tikslius Asmens duomenis ir atsako už jų teisingumą.

2.9. Klientas turi teisę bet kada pakeisti ir papildyti Paskyroje esančius Asmens duomenis arba kreiptis į elektroninę parduotuvę su prašymu panaikinti Paskyrą.

2.10. Klientas negali atskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir privalo jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS, TAISYMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Asmens duomenų valdytojas gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (ty vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, produkto/paslaugos mokėjimo informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimo būdas ir kt.), pirkimo istorija ir kt., taip pat su Kliento sutikimas, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vieta) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

3.1.1. Elektroninės prekybos tikslais. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, IP adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys. Elektroninės prekybos tikslu naudojamų asmens duomenų saugojimo trukmė yra 5 (penkeri) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos.

3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vieta. Tiesioginės rinkodaros tikslu naudojamų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 5 (penkeri) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos.

3.2. Klientas gali duoti sutikimą, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vieta) būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu Klientas, davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, to daryti nepageidauja ir apie tai informuoja Asmens duomenų valdytoją, Asmens duomenų valdytojas nebetvarkys. savo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.

3.3. Klientas turi teisę bet kada atšaukti 3.2 punkte nurodytą sutikimą, kad Asmens duomenų valdytojas tvarkytų Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas atitinkamą pranešimą Asmens duomenų valdytojui el. paštu lotosas.eu@ gmail.com ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia sutikimą naudoti jo Asmens duomenis tiesioginei rinkodarai. rinkodaros tikslais ir nenori gauti jokių tiesioginės rinkodaros pranešimų.

3.4. Klientas taip pat turi galimybę atsisakyti įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Kliento Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, paspaudę atitinkamą nuorodą kiekviename siunčiamame el.

3.5. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias toliau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:

3.5.1. gauti iš Asmens duomenų valdytojo informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su jo Asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi;

3.5.2. gauti iš Asmens duomenų valdytojo informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikiami ne trumpiau kaip pastaruosius 1 (vienerius) metus;

3.5.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, jo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus įstatymus.

3.6. Klientas, įgyvendindamas savo teises, privalo pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Asmens duomenų valdytojas kartą per metus Duomenų subjektui nemokamai suteikia informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto Asmens duomenis. Klientas gali įgyvendinti savo teises, numatytas 3.5 punkte, atsiųsdamas el. laišką adresu lotosas.eu@gmail.com. Asmens duomenų valdytojas turi teisę taisyti, keisti, ištrinti Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavęs Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę.

3.7. Kliento Asmens duomenys nėra teikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.7.1. Kai gaunamas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;

3.7.2. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Asmens duomenų valdytojui su Asmens duomenų valdytojo veikla susijusias paslaugas;

3.7.3. kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais. 3.7.2. Mokėjimai elektroninėje parduotuvėje yra apdorojami naudojant shopify.com platformą, todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo vykdymui ir patvirtinimui, bus perkelta į shopify.com .

3.8. Klientas žino savo teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ty Klientas turi teisę iš karto arba vėliau pareikšti nesutikimą.

3.9. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduoti Partneriams vykdant Kliento užsakymą, pateiktą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat kai Asmens duomenų valdytojas teikia Klientui Paslaugas, taip pat Asmens duomenų valdytojo Partneriams, kaip nurodyta 3.7. tašką.

3.10. Klientui nesutikus su Privatumo politika, Klientas negalės naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

3.11. Asmens duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.12. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys galėjo būti panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba kyla pagrįstų įtarimų dėl tapatybės vagystės, dėl kurios galioja kompetentingi teisės aktai. vykdančiosios institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, ar yra kiti teisiniai pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys Asmens duomenų valdytojo serveriuose būtų saugomi ilgesnį laikotarpį, nei nurodyta šioje Privatumo politikoje.

3.13. Asmens duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Klientui atsakymą, tenkindamas prašymą/nurodymą arba atsisakydamas tai padaryti motyvuodamas. dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Jei Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

3.14. Tam, kad Asmens duomenų valdytojas galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas Elektroninėje parduotuvėje, Klientui sutikus, Kliento kompiuteryje (įrenginyje) yra saugomi informaciniai slapukai, kurie naudojami identifikuoti Klientą kaip ankstesnį. Elektroninės parduotuvės vartotojas, rinkti statistiką apie Elektroninės parduotuvės buvimą, informaciją apie prekių krepšelį. Klientas bet kuriuo metu gali peržiūrėti, kokie slapukai yra išsaugomi, ir ištrinti dalį arba visus išsaugotus slapukus.

3.15. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos tvarkyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org .

KITOS NUOSTATOS

4.1. Asmens duomenų valdytojas turi teisę visiškai ar iš dalies pakeisti, papildyti „Privatumo politiką“. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

4.2. Kilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais: lotosas.eu@gmail.com

Makecommerce

5. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg nr.: 12268475), todėl jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui bus perduodama Maksekeskus AS.